Ons privacybeleid

Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke:Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker, e-mailadres: info@ggooiker.nl
d. Website: de website onder www.ggooiker.nl

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker.

2.2. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming

6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:

Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker

Wechelerweg 38a

7431 PC Diepenveen

Info@ggooiker.nl

6.3. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.

7. Bewaartermijn

7.1. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

11.1 Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Boomkwekerij & tuincentrum Gooiker deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

12. Klantenkaart

Als u wilt deelnemen aan ons spaarsysteem om te sparen voor korting op de volgende aankoop vragen wij u om uw gegevens achter te laten. NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), geboortedatum, emailadres, telefoonnummer. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze persoonsgegevens niet wilt verstrekken kunt u alleen sparen voor korting als u ten allen tijde de klantenpas meeneemt. De minimaal benodigde informatie is het nummer van de klantkaart om te kunnen sparen voor korting. De genoemde persoonsgegevens worden in de beveiligde database van Klantkaart BV bewaard waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten. De ingevulde formulieren worden vernietigd, zodra deze zijn ingevoerd in de database. Toestemming die u heeft gegeven om gegevens voor de klantenkaart te gebruiken  kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken. U neemt hierover contact op met Boomkwekerij G. Gooiker. De medewerkers van Boomkwekerij G. Gooiker hebben inzage in uw gegevens om punten te kunnen bijschrijven of te kunnen inleveren, gegevens aan te passen of gegevens te verwijderen. Een verzoek hiervoor zal altijd worden ingewilligd, maar u kunt dan alleen nog voor korting sparen als u te allen tijde de klantenpas meeneemt, omdat minimaal het nummer van de klantenpas noodzakelijk is om voor korting te kunnen sparen.